EXHIBITION VIEWS

Fake Paradise – Multisensory installation – 2017 Naples

Je t’aime – Multisensory installation¬† – 2015 Naples

Evasioni – 2014 Naples